93373 10441

contact@orissavikash.com

Vikash Knowledge Hub,Bargarh
Baragaguda Canal Chowk,Bargarh

Mob:93373 10441 , 94375 89101

Email:contact@orissavikash.com

Fax: 06646 232441.


Vikash High Global Campus,Bhubaneswar
Deras Road,Po-Kantabada,Bhubaneswar.

Mob:82707 72444 , 88955 95555

Email:contact@orissavikash.com

Fax: 06646 232441.


Vikash New-Gen Park,Sambalpur
Sason,Sambalpur

Mob:99379 79999

Email:contact@orissavikash.com

Fax: 06646 232441.

Send Us Message